آقای احمد دادوند

اعضا هیئت مدیره : شرکت تکادو
نماینده : آقای احمد دادوند
سمت : رئیس هیئت مدیره

آقای علی جواهری نیستانکی

اعضا هیئت مدیره : شرکت آئینه خانه اسپادانا
نماینده : آقای علی جواهری
سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

آقای ناصر هاشمی طاهری

اعضا هیئت مدیره : شرکت آتیه تکادو
نماینده : آقای ناصر هاشمی طاهری
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره

آقای مهدی حسینی منجزی

اعضا هیئت مدیره : شرکت معادن منگنز ایران
نماینده : آقای مهدی حسینی منجزی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره

آقای حجت اله دربانی

اعضا هیئت مدیره : شرکت فراوری ذغال سنگ پرورده طبس
نماینده : آقای حجت اله دربانی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل