احتراماً برای دریافت گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401، اینجا کلیک نمایید.