واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1394

واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1394

واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1385

واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1385

واحد معدنی، تولیدی نمونه کشور در سال 1383

واحد معدنی، تولیدی نمونه کشور در سال 1383

نامزد دریافت لوح بهره وری سال 1391 از جشنواره ملی بهره وری ایران

نامزد دریافت لوح بهره وری سال 1391 از جشنواره ملی بهره وری ایران