ما با پشتوانه سالها فعالیت عملیاتی موفق و مهندسان با تجربه می توانیم مشاور و پشتیبان شما در راه اندازی معدن تان در همه مراحل ساخت و بهره برداری باشیم.