محدوده متداول مشخصات کیفی محصولات تولیدی در شرکت زغالسنگ نگین طبس به شرح جدول زیر است:

پلاستومتری 18 - 17 (plast. (mm
خاکستر 42 - 28  (%) Ash
گوگرد 4  - 1/5 (%) Sulfur
کربن ثابت 52 – 39 (%) Fixed carbon
مواد فرار 27 - 26  (%) Volatile matter